ڤیدیۆ

02:25 - 09/01/2020

چەكە نوێیە سەرسوڕهێنەرەكەی روسیا‌

پەیسەر پرێس

چەكە نوێیە سەرسوڕهێنەرەكەی روسیا

ئاڤانگارد بووەتە مۆتەكە بۆ ئەمریكا و رۆژئاوا و پۆتنیش مزگێنی بە گەلەكەی دەدا

تایبەتمەندییە سەرسوڕهێنەرەكانی ئەم موشەكە بزانە و بۆچی روسەكان وەك چەكی تۆڵە وەسفی دەكەن؟


<ytd-video-owner-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: flex; flex-direction: row; flex: 1 1 1e-09px;">
<ytd-button-renderer class="style-scope ytd-video-owner-renderer style-primary size-default" style="--paper-button-ink-color:var(--yt-paper-button-ink-color); --yt-formatted-string-deemphasize-color:#fff; --yt-formatted-string-deemphasize_-_margin-left:4px; --yt-formatted-string-deemphasize_-_display: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap; font-size: 1.4rem; font-weight: 500; letter-spacing: 0.007px; text-transform: uppercase; display: inline-block; background-color: var(--yt-spec-call-to-action); color: var(--yt-spec-text-primary-inverse); border-color: var(--yt-basic-foreground-title-color, var(--yt-spec-text-secondary)); border-radius: var(--yt-button-border-radius, 3px); margin: var(--yt-button-margin, 0 0.29em);"><paper-button id="button" class="style-scope ytd-button-renderer style-primary size-default" role="button" tabindex="0" elevation="0" aria-disabled="false" aria-label="Analytics" style="--paper-material_-_display:block; --paper-material_-_position:relative; --paper-material-elevation-1_-_box-shadow:0 2px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 3px 1px -2px rgba(0, 0, 0, 0.2); --paper-material-elevation-2_-_box-shadow:0 4px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-3_-_box-shadow:0 6px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 3px 5px -1px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-4_-_box-shadow:0 8px 10px 1px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 3px 14px 2px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 5px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-5_-_box-shadow:0 16px 24px 2px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 6px 30px 5px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 8px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.4); display: flex; align-items: center; justify-content: center; position: relative; box-sizing: border-box; min-width: var(--yt-paper-button-min-width, var(--ytd-paper-button-min-width, 5.14em)); background: transparent; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font: inherit; outline-width: 0px; border-radius: inherit; user-select: none; cursor: pointer; z-index: 0; padding: var(--yt-button-padding, 0.7em 0.57em); -webkit-font-smoothing: var(--paper-font-common-base_-_-webkit-font-smoothing); color: var(--yt-button-color, inherit); border: var(--paper-button_-_border); width: var(--yt-paper-button-width, auto); margin: 0px; text-transform: inherit; transition: box-shadow 0.28s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 0s; text-align: center; height: var(--yt-paper-button-height, auto); flex-direction: row; flex: 1 1 auto;"><yt-formatted-string id="text" class="style-scope ytd-button-renderer style-primary size-default" style="display: block; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;">ANALYTICS</yt-formatted-string></paper-button></ytd-button-renderer>
</ytd-video-owner-renderer>
<ytd-button-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer style-primary size-default" style="--paper-button-ink-color:var(--yt-paper-button-ink-color); --yt-formatted-string-deemphasize-color:#fff; --yt-formatted-string-deemphasize_-_margin-left:4px; --yt-formatted-string-deemphasize_-_display: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap; font-size: 1.4rem; font-weight: 500; letter-spacing: 0.007px; text-transform: uppercase; display: inline-block; background-color: var(--yt-spec-call-to-action); color: var(--yt-spec-text-primary-inverse); border-color: var(--yt-basic-foreground-title-color, var(--yt-spec-text-secondary)); border-radius: var(--yt-button-border-radius, 3px); margin: var(--yt-button-margin, 0 0.29em);"><paper-button id="button" class="style-scope ytd-button-renderer style-primary size-default" role="button" tabindex="0" elevation="0" aria-disabled="false" aria-label="Edit video" style="--paper-material_-_display:block; --paper-material_-_position:relative; --paper-material-elevation-1_-_box-shadow:0 2px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 3px 1px -2px rgba(0, 0, 0, 0.2); --paper-material-elevation-2_-_box-shadow:0 4px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-3_-_box-shadow:0 6px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 3px 5px -1px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-4_-_box-shadow:0 8px 10px 1px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 3px 14px 2px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 5px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-5_-_box-shadow:0 16px 24px 2px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 6px 30px 5px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 8px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.4); display: flex; align-items: center; justify-content: center; position: relative; box-sizing: border-box; min-width: var(--yt-paper-button-min-width, var(--ytd-paper-button-min-width, 5.14em)); background: transparent; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font: inherit; outline-width: 0px; border-radius: inherit; user-select: none; cursor: pointer; z-index: 0; padding: var(--yt-button-padding, 0.7em 0.57em); -webkit-font-smoothing: var(--paper-font-common-base_-_-webkit-font-smoothing); color: var(--yt-button-color, inherit); border: var(--paper-button_-_border); width: var(--yt-paper-button-width, auto); margin: 0px; text-transform: inherit; transition: box-shadow 0.28s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 0s; text-align: center; height: var(--yt-paper-button-height, auto); flex-direction: row; flex: 1 1 auto;"><yt-formatted-string id="text" class="style-scope ytd-button-renderer style-primary size-default" style="display: block; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;">EDIT VIDEO</yt-formatted-string></paper-button></ytd-button-renderer>
<ytd-expander class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: block; margin-left: 64px; font-size: 1.4rem; font-weight: 400; line-height: 2.1rem; color: #000000; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: #f9f9f9; --ytd-expander-collapsed-height:60px;">
<yt-formatted-string class="content style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="white-space: pre-wrap; word-break: break-word; color: var(--yt-spec-text-primary);">چەكە نوێیە سەرسوڕهێنەرەكەی روسیا ئاڤانگارد بووەتە مۆتەكە بۆ ئەمریكا و رۆژئاوا و پۆتنیش مزگێنی بە گەلەكەی دەدا تایبەتمەندییە سەرسوڕهێنەرەكانی ئەم موشەكە بزانە و بۆچی روسەكان وەك چەكی تۆڵە وەسفی دەكەن؟</yt-formatted-string>
</ytd-expander>
<ytd-video-owner-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: flex; flex-direction: row; flex: 1 1 1e-09px;">
<ytd-button-renderer class="style-scope ytd-video-owner-renderer style-primary size-default" style="--paper-button-ink-color:var(--yt-paper-button-ink-color); --yt-formatted-string-deemphasize-color:#fff; --yt-formatted-string-deemphasize_-_margin-left:4px; --yt-formatted-string-deemphasize_-_display: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap; font-size: 1.4rem; font-weight: 500; letter-spacing: 0.007px; text-transform: uppercase; display: inline-block; background-color: var(--yt-spec-call-to-action); color: var(--yt-spec-text-primary-inverse); border-color: var(--yt-basic-foreground-title-color, var(--yt-spec-text-secondary)); border-radius: var(--yt-button-border-radius, 3px); margin: var(--yt-button-margin, 0 0.29em);"><paper-button id="button" class="style-scope ytd-button-renderer style-primary size-default" role="button" tabindex="0" elevation="0" aria-disabled="false" aria-label="Analytics" style="--paper-material_-_display:block; --paper-material_-_position:relative; --paper-material-elevation-1_-_box-shadow:0 2px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 3px 1px -2px rgba(0, 0, 0, 0.2); --paper-material-elevation-2_-_box-shadow:0 4px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-3_-_box-shadow:0 6px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 3px 5px -1px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-4_-_box-shadow:0 8px 10px 1px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 3px 14px 2px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 5px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-5_-_box-shadow:0 16px 24px 2px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 6px 30px 5px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 8px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.4); display: flex; align-items: center; justify-content: center; position: relative; box-sizing: border-box; min-width: var(--yt-paper-button-min-width, var(--ytd-paper-button-min-width, 5.14em)); background: transparent; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font: inherit; outline-width: 0px; border-radius: inherit; user-select: none; cursor: pointer; z-index: 0; padding: var(--yt-button-padding, 0.7em 0.57em); -webkit-font-smoothing: var(--paper-font-common-base_-_-webkit-font-smoothing); color: var(--yt-button-color, inherit); border: var(--paper-button_-_border); width: var(--yt-paper-button-width, auto); margin: 0px; text-transform: inherit; transition: box-shadow 0.28s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 0s; text-align: center; height: var(--yt-paper-button-height, auto); flex-direction: row; flex: 1 1 auto;"><yt-formatted-string id="text" class="style-scope ytd-button-renderer style-primary size-default" style="display: block; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;">ANALYTICS</yt-formatted-string></paper-button></ytd-button-renderer>
</ytd-video-owner-renderer>
<ytd-button-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer style-primary size-default" style="--paper-button-ink-color:var(--yt-paper-button-ink-color); --yt-formatted-string-deemphasize-color:#fff; --yt-formatted-string-deemphasize_-_margin-left:4px; --yt-formatted-string-deemphasize_-_display: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap; font-size: 1.4rem; font-weight: 500; letter-spacing: 0.007px; text-transform: uppercase; display: inline-block; background-color: var(--yt-spec-call-to-action); color: var(--yt-spec-text-primary-inverse); border-color: var(--yt-basic-foreground-title-color, var(--yt-spec-text-secondary)); border-radius: var(--yt-button-border-radius, 3px); margin: var(--yt-button-margin, 0 0.29em);"><paper-button id="button" class="style-scope ytd-button-renderer style-primary size-default" role="button" tabindex="0" elevation="0" aria-disabled="false" aria-label="Edit video" style="--paper-material_-_display:block; --paper-material_-_position:relative; --paper-material-elevation-1_-_box-shadow:0 2px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 3px 1px -2px rgba(0, 0, 0, 0.2); --paper-material-elevation-2_-_box-shadow:0 4px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-3_-_box-shadow:0 6px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 3px 5px -1px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-4_-_box-shadow:0 8px 10px 1px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 3px 14px 2px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 5px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-5_-_box-shadow:0 16px 24px 2px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 6px 30px 5px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 8px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.4); display: flex; align-items: center; justify-content: center; position: relative; box-sizing: border-box; min-width: var(--yt-paper-button-min-width, var(--ytd-paper-button-min-width, 5.14em)); background: transparent; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font: inherit; outline-width: 0px; border-radius: inherit; user-select: none; cursor: pointer; z-index: 0; padding: var(--yt-button-padding, 0.7em 0.57em); -webkit-font-smoothing: var(--paper-font-common-base_-_-webkit-font-smoothing); color: var(--yt-button-color, inherit); border: var(--paper-button_-_border); width: var(--yt-paper-button-width, auto); margin: 0px; text-transform: inherit; transition: box-shadow 0.28s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 0s; text-align: center; height: var(--yt-paper-button-height, auto); flex-direction: row; flex: 1 1 auto;"><yt-formatted-string id="text" class="style-scope ytd-button-renderer style-primary size-default" style="display: block; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;">EDIT VIDEO</yt-formatted-string></paper-button></ytd-button-renderer>
<ytd-expander class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: block; margin-left: 64px; font-size: 1.4rem; font-weight: 400; line-height: 2.1rem; color: #000000; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: #f9f9f9; --ytd-expander-collapsed-height:60px;">
<yt-formatted-string class="content style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="white-space: pre-wrap; word-break: break-word; color: var(--yt-spec-text-primary);">چەكە نوێیە سەرسوڕهێنەرەكەی روسیا ئاڤانگارد بووەتە مۆتەكە بۆ ئەمریكا و رۆژئاوا و پۆتنیش مزگێنی بە گەلەكەی دەدا تایبەتمەندییە سەرسوڕهێنەرەكانی ئەم موشەكە بزانە و بۆچی روسەكان وەك چەكی تۆڵە وەسفی دەكەن؟</yt-formatted-string>
</ytd-expander>