ڤیدیۆ

07:35 - 12/01/2020

نیشتیمانی كەنغەرەكان بەبەرچاوی جیهانەوە دەسوتێت‌

پەیسەر پرێس

بەهۆی ئاگرەكەی ئوستوڕالیاوە نیوملیۆن ئاژەڵ لەناوچوون

پێدەچێت بەهۆی ئاگرەكەوە چەندین توخمی ئاژەڵ بۆ هەمیشە لەناوبچن

<ytd-video-owner-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: flex; flex-direction: row; flex: 1 1 1e-09px;">
 
</ytd-video-owner-renderer>
<ytd-button-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer style-destructive size-default" style="--paper-button-ink-color:var(--yt-paper-button-ink-color); --yt-formatted-string-deemphasize-color:#fff; --yt-formatted-string-deemphasize_-_margin-left:4px; --yt-formatted-string-deemphasize_-_display: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap; font-size: 1.4rem; font-weight: 500; letter-spacing: 0.007px; text-transform: uppercase; display: inline-block; background-color: var(--yt-spec-brand-subscribe-button-background); color: #ffffff; border-color: var(--yt-basic-foreground-title-color, var(--yt-spec-text-secondary)); border-radius: var(--yt-button-border-radius, 3px); margin: var(--yt-button-margin, 0 0.29em);"><paper-button id="button" class="style-scope ytd-button-renderer style-destructive size-default" role="button" tabindex="0" elevation="0" aria-disabled="false" aria-label="Subscribe" style="--paper-material_-_display:block; --paper-material_-_position:relative; --paper-material-elevation-1_-_box-shadow:0 2px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 3px 1px -2px rgba(0, 0, 0, 0.2); --paper-material-elevation-2_-_box-shadow:0 4px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-3_-_box-shadow:0 6px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 3px 5px -1px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-4_-_box-shadow:0 8px 10px 1px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 3px 14px 2px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 5px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-5_-_box-shadow:0 16px 24px 2px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 6px 30px 5px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 8px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.4); display: flex; align-items: center; justify-content: center; position: relative; box-sizing: border-box; min-width: var(--yt-paper-button-min-width, var(--ytd-paper-button-min-width, 5.14em)); background: transparent; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font: inherit; outline-width: 0px; border-radius: inherit; user-select: none; cursor: pointer; z-index: 0; padding: var(--yt-button-padding, 0.7em 0.57em); -webkit-font-smoothing: var(--paper-font-common-base_-_-webkit-font-smoothing); color: var(--yt-button-color, inherit); border: var(--paper-button_-_border); width: var(--yt-paper-button-width, auto); margin: 0px; text-transform: inherit; transition: box-shadow 0.28s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 0s; text-align: center; height: var(--yt-paper-button-height, auto); flex-direction: row; flex: 1 1 auto;"><yt-formatted-string id="text" class="style-scope ytd-button-renderer style-destructive size-default" style="display: block; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;">SUBSCRIBE</yt-formatted-string></paper-button></ytd-button-renderer>
<ytd-expander class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: block; margin-left: 64px; font-size: 1.4rem; font-weight: 400; line-height: 2.1rem; color: #000000; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: #f9f9f9; --ytd-expander-collapsed-height:60px;">
<yt-formatted-string class="content style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="white-space: pre-wrap; word-break: break-word; color: var(--yt-spec-text-primary);">نیشتیمانی كەنغەرەكان بەبەرچاوی جیهانەوە دەسوتێت بەهۆی ئاگرەكەی ئوستوڕالیاوە نیوملیۆن ئاژەڵ لەناوچوون پێدەچێت بەهۆی ئاگرەكەوە چەندین توخمی ئاژەڵ بۆ هەمیشە لەناوبچن</yt-formatted-string>
</ytd-expander>
<ytd-video-owner-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: flex; flex-direction: row; flex: 1 1 1e-09px;">
 
</ytd-video-owner-renderer>
<ytd-button-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer style-destructive size-default" style="--paper-button-ink-color:var(--yt-paper-button-ink-color); --yt-formatted-string-deemphasize-color:#fff; --yt-formatted-string-deemphasize_-_margin-left:4px; --yt-formatted-string-deemphasize_-_display: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap; font-size: 1.4rem; font-weight: 500; letter-spacing: 0.007px; text-transform: uppercase; display: inline-block; background-color: var(--yt-spec-brand-subscribe-button-background); color: #ffffff; border-color: var(--yt-basic-foreground-title-color, var(--yt-spec-text-secondary)); border-radius: var(--yt-button-border-radius, 3px); margin: var(--yt-button-margin, 0 0.29em);"><paper-button id="button" class="style-scope ytd-button-renderer style-destructive size-default" role="button" tabindex="0" elevation="0" aria-disabled="false" aria-label="Subscribe" style="--paper-material_-_display:block; --paper-material_-_position:relative; --paper-material-elevation-1_-_box-shadow:0 2px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 3px 1px -2px rgba(0, 0, 0, 0.2); --paper-material-elevation-2_-_box-shadow:0 4px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-3_-_box-shadow:0 6px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 3px 5px -1px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-4_-_box-shadow:0 8px 10px 1px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 3px 14px 2px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 5px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-5_-_box-shadow:0 16px 24px 2px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 6px 30px 5px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 8px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.4); display: flex; align-items: center; justify-content: center; position: relative; box-sizing: border-box; min-width: var(--yt-paper-button-min-width, var(--ytd-paper-button-min-width, 5.14em)); background: transparent; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font: inherit; outline-width: 0px; border-radius: inherit; user-select: none; cursor: pointer; z-index: 0; padding: var(--yt-button-padding, 0.7em 0.57em); -webkit-font-smoothing: var(--paper-font-common-base_-_-webkit-font-smoothing); color: var(--yt-button-color, inherit); border: var(--paper-button_-_border); width: var(--yt-paper-button-width, auto); margin: 0px; text-transform: inherit; transition: box-shadow 0.28s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 0s; text-align: center; height: var(--yt-paper-button-height, auto); flex-direction: row; flex: 1 1 auto;"><yt-formatted-string id="text" class="style-scope ytd-button-renderer style-destructive size-default" style="display: block; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;">SUBSCRIBE</yt-formatted-string></paper-button></ytd-button-renderer>
<ytd-expander class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: block; margin-left: 64px; font-size: 1.4rem; font-weight: 400; line-height: 2.1rem; color: #000000; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: #f9f9f9; --ytd-expander-collapsed-height:60px;">
<yt-formatted-string class="content style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="white-space: pre-wrap; word-break: break-word; color: var(--yt-spec-text-primary);">نیشتیمانی كەنغەرەكان بەبەرچاوی جیهانەوە دەسوتێت بەهۆی ئاگرەكەی ئوستوڕالیاوە نیوملیۆن ئاژەڵ لەناوچوون پێدەچێت بەهۆی ئاگرەكەوە چەندین توخمی ئاژەڵ بۆ هەمیشە لەناوبچن</yt-formatted-string>
</ytd-expander>
<ytd-video-owner-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: flex; flex-direction: row; flex: 1 1 1e-09px;">
 
</ytd-video-owner-renderer>
<ytd-button-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer style-destructive size-default" style="--paper-button-ink-color:var(--yt-paper-button-ink-color); --yt-formatted-string-deemphasize-color:#fff; --yt-formatted-string-deemphasize_-_margin-left:4px; --yt-formatted-string-deemphasize_-_display: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap; font-size: 1.4rem; font-weight: 500; letter-spacing: 0.007px; text-transform: uppercase; display: inline-block; background-color: var(--yt-spec-brand-subscribe-button-background); color: #ffffff; border-color: var(--yt-basic-foreground-title-color, var(--yt-spec-text-secondary)); border-radius: var(--yt-button-border-radius, 3px); margin: var(--yt-button-margin, 0 0.29em);"><paper-button id="button" class="style-scope ytd-button-renderer style-destructive size-default" role="button" tabindex="0" elevation="0" aria-disabled="false" aria-label="Subscribe" style="--paper-material_-_display:block; --paper-material_-_position:relative; --paper-material-elevation-1_-_box-shadow:0 2px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 3px 1px -2px rgba(0, 0, 0, 0.2); --paper-material-elevation-2_-_box-shadow:0 4px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-3_-_box-shadow:0 6px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 3px 5px -1px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-4_-_box-shadow:0 8px 10px 1px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 3px 14px 2px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 5px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-5_-_box-shadow:0 16px 24px 2px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 6px 30px 5px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 8px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.4); display: flex; align-items: center; justify-content: center; position: relative; box-sizing: border-box; min-width: var(--yt-paper-button-min-width, var(--ytd-paper-button-min-width, 5.14em)); background: transparent; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font: inherit; outline-width: 0px; border-radius: inherit; user-select: none; cursor: pointer; z-index: 0; padding: var(--yt-button-padding, 0.7em 0.57em); -webkit-font-smoothing: var(--paper-font-common-base_-_-webkit-font-smoothing); color: var(--yt-button-color, inherit); border: var(--paper-button_-_border); width: var(--yt-paper-button-width, auto); margin: 0px; text-transform: inherit; transition: box-shadow 0.28s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 0s; text-align: center; height: var(--yt-paper-button-height, auto); flex-direction: row; flex: 1 1 auto;"><yt-formatted-string id="text" class="style-scope ytd-button-renderer style-destructive size-default" style="display: block; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;">SUBSCRIBE</yt-formatted-string></paper-button></ytd-button-renderer>
<ytd-expander class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: block; margin-left: 64px; font-size: 1.4rem; font-weight: 400; line-height: 2.1rem; color: #000000; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: #f9f9f9; --ytd-expander-collapsed-height:60px;">
<yt-formatted-string class="content style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="white-space: pre-wrap; word-break: break-word; color: var(--yt-spec-text-primary);">نیشتیمانی كەنغەرەكان بەبەرچاوی جیهانەوە دەسوتێت بەهۆی ئاگرەكەی ئوستوڕالیاوە نیوملیۆن ئاژەڵ لەناوچوون پێدەچێت بەهۆی ئاگرەكەوە چەندین توخمی ئاژەڵ بۆ هەمیشە لەناوبچن</yt-formatted-string>
</ytd-expander>
<ytd-video-owner-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: flex; flex-direction: row; flex: 1 1 1e-09px;">
 
</ytd-video-owner-renderer>
<ytd-button-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer style-destructive size-default" style="--paper-button-ink-color:var(--yt-paper-button-ink-color); --yt-formatted-string-deemphasize-color:#fff; --yt-formatted-string-deemphasize_-_margin-left:4px; --yt-formatted-string-deemphasize_-_display: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap; font-size: 1.4rem; font-weight: 500; letter-spacing: 0.007px; text-transform: uppercase; display: inline-block; background-color: var(--yt-spec-brand-subscribe-button-background); color: #ffffff; border-color: var(--yt-basic-foreground-title-color, var(--yt-spec-text-secondary)); border-radius: var(--yt-button-border-radius, 3px); margin: var(--yt-button-margin, 0 0.29em);"><paper-button id="button" class="style-scope ytd-button-renderer style-destructive size-default" role="button" tabindex="0" elevation="0" aria-disabled="false" aria-label="Subscribe" style="--paper-material_-_display:block; --paper-material_-_position:relative; --paper-material-elevation-1_-_box-shadow:0 2px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 3px 1px -2px rgba(0, 0, 0, 0.2); --paper-material-elevation-2_-_box-shadow:0 4px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-3_-_box-shadow:0 6px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 3px 5px -1px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-4_-_box-shadow:0 8px 10px 1px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 3px 14px 2px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 5px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.4); --paper-material-elevation-5_-_box-shadow:0 16px 24px 2px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 6px 30px 5px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 8px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.4); display: flex; align-items: center; justify-content: center; position: relative; box-sizing: border-box; min-width: var(--yt-paper-button-min-width, var(--ytd-paper-button-min-width, 5.14em)); background: transparent; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font: inherit; outline-width: 0px; border-radius: inherit; user-select: none; cursor: pointer; z-index: 0; padding: var(--yt-button-padding, 0.7em 0.57em); -webkit-font-smoothing: var(--paper-font-common-base_-_-webkit-font-smoothing); color: var(--yt-button-color, inherit); border: var(--paper-button_-_border); width: var(--yt-paper-button-width, auto); margin: 0px; text-transform: inherit; transition: box-shadow 0.28s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 0s; text-align: center; height: var(--yt-paper-button-height, auto); flex-direction: row; flex: 1 1 auto;"><yt-formatted-string id="text" class="style-scope ytd-button-renderer style-destructive size-default" style="display: block; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;">SUBSCRIBE</yt-formatted-string></paper-button></ytd-button-renderer>
<ytd-expander class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: block; margin-left: 64px; font-size: 1.4rem; font-weight: 400; line-height: 2.1rem; color: #000000; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: #f9f9f9; --ytd-expander-collapsed-height:60px;">
<yt-formatted-string class="content style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="white-space: pre-wrap; word-break: break-word; color: var(--yt-spec-text-primary);">نیشتیمانی كەنغەرەكان بەبەرچاوی جیهانەوە دەسوتێت بەهۆی ئاگرەكەی ئوستوڕالیاوە نیوملیۆن ئاژەڵ لەناوچوون پێدەچێت بەهۆی ئاگرەكەوە چەندین توخمی ئاژەڵ بۆ هەمیشە لەناوبچن</yt-formatted-string>
</ytd-expander>
بەهۆی ئاگرەكەی ئوستوڕالیاوە نیوملیۆن ئاژەڵ لەناوچوون پێدەچێت بەهۆی ئاگرەكەوە چەندین توخمی ئاژەڵ بۆ هەمیشە لەناوبچنپێدەچێت بەهۆی ئاگرەكەوە چەندین توخمی ئاژەڵ بۆ هەمیشە لەناوبچن پێدەچێت بەهۆی ئاگرەكەوە چەندین توخمی ئاژەڵ بۆ هەمیشە لەناوبچن